Elektrofiskeri

Elektrofiskeri

Lørdag den 18. novembervar jeg med Horsens og Omegns Sportsfiskerforening ude for at elektrofiske i Bygholm å. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har kun tilladelse til at fange havørreder og bækørred hanner til strygning.

Foreningen elektrofisker 4 dage i november i Bygholm sø, Store og Lille Hansted å.

Fiskene bliver strøget for rogn og mælk som de modner og efter befrugtningen bliver de fragtet op til klækkeriet ved Århus Å, hvor rognen bliver lagt på klækkebakker der gennemstrømmes af kildevand.

Enkelte fisk bliver stryget på stedet ved Klaks Mølle Dambrug som Horsens og Omegns Sportsfiskerforening lejer af Klaks Mølle Dambrug. Hver 14. dag bliver de indfanget og forsøgt strøget igen.

Sidste nyt er at det ser ud til at foreningen igen år vil opnå fuld kvote på 15 liter rogn. Rognen danner grundlag for fremtidige udsætninger af yngel og 1-årsfisk på Horsensegnen.

Formentlig bliver det til ca. 17.700 stk. yngel på 3-5 cm til udsætning højt oppe i de små bække, som løber til Gesager/Bygholm å, Hansted å samt Haldrup Bæk. I alt 15 poster på 7 timer.

En anden bil med trailer, kar og iltanlæg kører samtidig ca. 5.600 1-års ørreder på 15-17 cm fordelt på 6 steder i Lille Hansted å, Ølsted å og Gesager å.

Antallet af yngel er halveret siden de første år. Grunden er naturligvis at naturen i større grad er i stand til at skabe tilvæksten ved egen hjælp.

Mens de 1-årige selv fordeler sig, skal yngelen hvert år spredes over 400-1.000 meter, som nemmest sker med vandkande.

Princippet

Elektrofiskeriet er baseret på et forhold som gør at alle dyr i vandløb reagerer på en elektrisk strøm i vandet. Dyrene bevæger sig hen imod den positive pol kaldet for anoden. Årsagen er at alle dys nervesystemer er baseret på ganske svage elektriske strømme. Når fiskene og andet smådyr kommer tæt på anoden bliver de lammet for et kort øjeblik. Så gælder det derefter at fange det lammede bytte med et net.

Anvendelse

Elektrofiskeri bliver anvendt af fiskeribiologiske undersøgelser eller og til opfiskning af moderfisk med henblik på at stryge fiskene. En så skånsom behandling af fisk øger chancerne for en høj overlevelse på de sårbare moderfisk.

Håndtering af fangsten

Fiskene bør fanges og så hurtigt som muligt løftes ud af vandet, for at undgå yderligere strømpåvirkninger.

Nettet bør være så stort som muligt og være lavet af knudeløse masker for at bevarer fiskens slimlag. Derudover er det vigtigt for personen som skal håndtere nettet at det er så let som muligt.

Der skal forefindes opbevaringskar af en tilstrækkelig størrelse og med bløde kanter, for at fiskene ikke skraber sig unødigt på kanterne og dermed får skader på slimlaget. En fisk er meget sårbar overfor infektion, hvis den har beskadiget slimlaget.

Undgå at fiskene bliver udsat for stres, som nedsætter modstandskraften mod infektion.

Formålet med elfiskeri er at genudsætte fangsten i levedygtig stand efter endt strygning.

Tilladelse

Elektrofiskeri er forbudt ifølge “lov om Fiskeri”. Undtagelsesvis en skriftligt tilladelse fra Fiskeridirektoratet. Ud over den skriftlige tilladelse vil der være en række krav, som skal være opfyldt med selve fiskeriet. Den skriftlige tilladelse er udformet forskelligt alt efter om ansøgeren er forsker, en myndighedsperson, en fiskeriforening eller en privat konsulent.

Generelt vil der blive stillet krav til den person som udfører fiskeriet eller i praksis omtalt som den person der fører elektroden. Den eller de personer skal have gennemgået et kursus i elfiskeri, og opnået kendskab til de særlige risici der er forbundet med denne form for fiskeri.

Disse kurser afholdes af sports- og lystfiskerorganisationer samt Danmarks Fiskeriundersøgelser.

Sikkerhed

Der er en vis former for risici forbundet med elfiskeri. På verdensplan omkommer der flere mennesker med kommercielt elfiskeri i Asien end der bliver eksekveret dødsstraf i USA ved elektricitet.

Sikkerheden bør tages alvorligt, da elektricitet og vand er en meget farlig blanding.

  1. Undgå at få strøm gennem kroppen (dvs. over hjertet)
  2. Undgå at en hånd eller arm berører ved den spændingsførende del
  3. Undgå at falde i vandet og blive elektrofiskes.
  4. Elektrofiskeri kræver minimum 2 personer – overhold dette
  5. Anskaf et nyere elfiskerudstyr som dels har en sikkerhedsafbryder ved ensretterboksen og dels en dødemandsknap ved elektrodeskaftet.

Ved vadefiskerier er det elektrodeføreren der er den mest udsatte person. Falder han eller hende ned i vandet til elektroden, er der risiko for at blive elektrofisket. I dette tilfælde er det ledningsføreren opgave at rive elektroden væk fra den forulykkede fisker. Husk altid at elfiske mod strømmen.

Ved fiskeri fra båd er der flere som kan falde i, og risikoen dermed større i forbindelse med grundstødning eller på grund af det noget svære grej som benyttes. En anden fare er grene som rager ud over åens bred. Det er her meget vigtigt at elektroderne har en dødemandsknap monteret. Derudover bør ensretterboksen være forsynet med en dødemandsknap som en sikkerhedsansvarlig ombord skal kunne betjene.

Sørg nu for at checke om udstyret er i forsvarlig stand, da defekt udstyr kan beskadige fiskene, evt. med knæk på rygsøjlen. I de fleste tilfælde kan kondensatoren i ensretterkassen blive ødelagt. Det vil resultere i en meget høj vekselspænding selvom ensretteren “virker”. Dertil skal vi bruge et måleinstrument som kan måle både AC og DC. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på hvordan.