Hvad går indtægterne fra lyst- og fritidsfiskertegnet til

Hvad går indtægterne fra lyst- og fritidsfiskertegnet til

 

Indtægterne fra lyst- og fritidsfiskertegn beløber sig til ca. 30 mio. kr. om året. Pengene indgår i en særlig statslig bevilling til fiskepleje.

 

Fiskeplejen bliver planlægt i et tæt samarbejde mellem Fødevareministeriet og fiskeriets organisationer. Indsatsen foregår især på følgende områder:

 

  • Udsætning af laksefisk
  • Udsætning af ål
  • Udsætning af fisk i søer (især ørreder, ål og gedder)
  • Udarbejdelse og revision af udsætningsplaner for fisk
  • Forskning, rådgivning og administration
  • Restaurering af vandløb

 

Frivillige fra op mod 200 lokale foreninger står for selve udsætningen af fiskeyngel.

 

Der bliver udsat store mængder af ørred, andre laksefisk og ål. Der bliver også udsat andre fiskearter både i ferskvand og i havet. Det er en del af fiskeplejen at følge effekten af de forskellige udsætninger.

 

Udsætningsplaner

 

Fiskepleje i vandløb har traditionelt været koncentreret om ørred. Ørreden er i dag den fisk, som der bliver udsat flest af. Udsætningen sker efter en nøje tilrettelagt udsætningsplan, som resulterer i, at der bliver udsat præcis det antal fisk, som man forventer kan trives i vandløbet. Dette sker ud fra kvaliteten af vandløb, skjul, gydegrus, dybde og eventuelt størrelsen af den naturlige ørredbestand.

 

Vandløbsforbedringer

 

Omkring 98 % af vore vandløb er gennem tiderne blevet udrettet og hårdhændet vedligeholdt uden hensyntagen til fiskebestandene. I de senere år er amter og kommuner begyndt at forbedre forholdene i vandløbene blandt andet ved en mere skånsom vedligeholdelse, udlægning af gydegrus mv. Mindre foruering har samtidig medført en markant forbedring af vandkvaliteten, hvilket er særlig vigtigt for ørreden, som kræver rent vand for at kunne trives. De sidste 10 – 15 år er der således sket store forbedringer i vandløbene, og fiskene har derfor fået flere og bedre levesteder. Forbedringerne har betydet, at der i dag er blevet etableret ynglende ørredbestande i mange vandløb og udsætningerne er derfor unødvendige.

 

Ørredbestandene er i fremgang

 

Forbedringer i vandmiljøet, fiskeudsætninger og vandløbsrestaureringer har medført, at ørredbestandene er blevet større – også de naturlige bestande af ørredyngel. Det fremtidige mål er fortsat at skabe naturlige ørredbestande, og derved mindske behovet for udsætning. Derfor bliver en del af fiskeplejemidlerne i dag anvendt til vandløbsrestuering for at fremskynde dette store arbejde.