Adfærdsregler ved fiskevandet

Adfærd ved fiskevandet

Ud over den regulære og indiskutable lovgivning findes der et antal uskrevne regler for, hvordan man som lystfisker opfører sig ved et fiskevand. Regler, som sikrer, at alle får en
god oplevelse under fisketuren, og at ingen generer hinanden under fiskeriet.
De vigtigste er listet herunder. Som altid gælder det dog, at man kan komme endog meget langt med sin sunde fornuft.

Fisketegnet

Alle lystfiskere – uanset nationalitet – skal i dag være i besiddelse af et gyldigt fisketegn, førend de må drive fiskeri i danske vande. Det siger derfor sig selv, at man aldrig påbegynder sit fiskeri, førend fisketegnet er indløst. Og at man altid bærer det på sig under fiskeriet. Ved at løse fisketegn er man med til at sikre fiskeplejen ved de danske åer, søer og kyster, så der også fremover er fisk at fiske efter. Fisketegnet er således hjælp til selvhjælp, og danske lystfiskere ser strengt på kolleger, der unddrager sig denne beskedne udgift og dermed snylter
på fiskebestandene. Bemærk i den forbindelse, at det obligatoriske fisketegn kun giver ret til fiskeri med stang og line – ikke faststående redskaber som garn, ruser og krogliner.

Hensynsfuld parkering

Allerførst gælder det om at parkere sin bil, så den ikke holder i vejen for andre. Hensynsfuld parkering er naturligvis specielt vigtig, dersom man har en lang bådtrailer eller campingvogn bag bilen! Under selve fiskeriet skal man altid tage hensyn til sine medfiskere. Gode kolleger er guld værd og skal derfor behandles godt! Det kunne jo være, de lå inde med et godt tip om det lokale fiskeri. Det skal præciseres, at camping per definition er forbudt overalt i Danmark – med autoriserede campingpladser og enkelte større rastepladser som eneste undtagelser. Dette gælder enhver form for overnatning i telt, bil, campingvogn eller autocamper.

En plads i køen

Respekter altid andre fiskere og hold god afstand til dem under fiskeriet. Er der kø ved en bestemt fiskeplads, så stil op bag i rækken og vent, til det bliver din tur. Gå aldrig ind foran andre, som er i færd med at fiske vandet. Fisker man fra båd, så tag hensyn til andre fiskere inde på bredden. Sejl i en stor bue uden om dem, så du ikke forstyrrer deres fiskeri. Som bådfisker har man alligevel så meget andet vand at fiske i, at man ikke behøver konkurrere med kystfiskerne.

To stænger per mand

Lad være med at besætte kyst-, sø- eller å bred med rækker af fiskestænger. To stænger per mand er nok og acceptabelt ifølge dansk lystfiskerkultur. Flere stænger er ildeset, da de spærrer for andres fiskeri. Vi fisker jo for vor fornøjelses skyld – ikke for at leve af fangsten.

Undlad ligeledes at belejre en særligt god fiskeplads. Fisk pladsen igennem og lad andre komme til, hvis der står nogle og venter. Det gælder ved de mest populære vandløb, at man bør drive et såkaldt ‘bevægeligt fiskeri’, hvor man stille og roligt fisker sig nedover en strækning.

Hensyn til fuglelivet

Det gælder også om at respektere dyrelivet. Ikke mindst fuglene har brug for fred og ro, når de forår og forsommer har æg eller unger i reden. Hold dig derfor i videst muligt omfang borte fra sivskove samt småøer og holme, hvor fuglene holder til. Resten af året vil fuglene være meget glade, hvis du undlader at smide kasseret fiskegrej og andet affald i naturen!
Ikke mindst kasseret fiskeline har været skæbnesvangert for mange fugle, som er blevet viklet ind i det. De dør helt enkelt en pinefuld død – af sult.

Mindstemål

Det siger sig selv, at man som lystfisker overholder de gældende regler til punkt og prikke. Undermålsfisk genudsættes straks og så skånsomt som overhovedet muligt – også selv om de ikke ser ud til at kunne overleve. Loven gør ingen undtagelser på dette område.
Selv en død eller døende undermålsfisk skal således omgående genudsættes, så man ikke mistænkes for ulovligheder.

Fredning

De i skrivende stund gældende fredningstider og fredningszoner kan du se på fiskemagasinet. Man skal dog være klar over, at begge dele løbende justeres og tilpasses de rådende forhold. Det er derfor op til hver enkelt lystfisker selv at holde sig orienteret om de aktuelle bestemmelser. Det er også den enkelte lystfiskers ansvar at kontrollere, at han eller hun ikke fisker inden for gældende fredningszoner ved udmundingen af åer og bække.

Artikelkilde: www.fiskemagasinet.dk